Zpracování dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu plánovaných investic: Chomutov – posouzení dvou projektů v rámci revitalizace kamencového jezera

Dokumenty prověřují dva projekty z hlediska klimatického dopadu žádající o dotaci z Integrovaného regionálního operačního projektu (IROP) v oblasti Zelená infrastruktura, konkrétně revitalizace Kamencového jezera v Chomutově. Dokumenty představují povinnou Přílohou 10 dotační žádosti, ve které je nutné prověřit projekt z hlediska klimatického dopadu. Z posouzení současného stavu v dané oblasti byla vyhodnocena jako nejvíce […]

Vytvoření metodiky pro hodnocení adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu z pohledu ekosystémových služeb

Posuzování adaptačních opatření z pohledu ekosystémových služeb a ostatních přínosů Města v České republice přijímají různá adaptační opatření, pomocí kterých se snaží zmírňovat negativní dopady klimatické změny jako je například tepelný ostrov, povodně, sucho nebo ztráta biodiverzity. Adaptačních opatření je však velké množství a na úrovni rozhodování měst vzniká nejistota při jejich výběru a posouzení jejich možné […]

Studie posouzení dosažitelnosti trvalých limitů vypouštění odpadních vod do vod povrchových a jejich nákladové přiměřenosti. PČOV a MČOV Roztoky

Čištění odpadních vod není levnou záležitostí, některé odpadní látky vyžadují pokročilé technologie na jejich redukci. Jaké technologie se ještě vyplatí a které lze považovat už za nákladově nepřiměřené?  V rámci rekonstrukce průmyslové čistírny odpadních vod v Roztokách se řešilo nastavení limitů vypouštění odpadních vod, tedy koncentrace konkrétních látek, které se po čištění vod vypouští do vodního […]

Metodika pro hodnocení přínosu podpořených projektů v oblasti odpadového hospodářství z Operačního programu Životní prostředí 2007–2013 a 2014–2020 ve vztahu k nastaveným cílům Plánu odpadového hospodářství ČR IV.

V České republice byly a jsou podporovány projekty zaměřené na řešení odpadového hospodářství ze strukturálních fondů EU. Konkrétně se jednalo o Operační program Životního prostředí v programových obdobích 2007 – 2013 a 2014 – 2020. Zároveň si Česká republika sestavila vlastní národní „Plány odpadového hospodářství ČR“ pro období let 2003 až 2014 a let 2015 […]

Water Education for Innovative Environmental Learning (Wat.Edu)

Pro lepší budoucnost hospodaření s vodou. Zvýšení environmentálního povědomí žáků a jejich kompetencí ve vazbě na environmentální výzvy související s vodou (klimatická změna, znečištění prostředí, šíření nemocí apod.) Hlavním cílem projektu je vytvořit, testovat a postupně zavádět nové experimentální a inovativní vzdělávací materiály týkající se tématu vody v rámci partnerských vzdělávacích institucí. Důraz je kladen […]

Obnova biodiverzity a ekosystémových služeb klimatickou změnou ohrožených lesů regionu Beskyd

Přeshraniční česko–slovenský projekt reaguje na širší proces, který někdy nazýváme jako globální změna a který zahrnuje proměny planety Země jak v přírodní, tak ve společenské sféře. Těchto proměn vnějšího prostředí není ušetřen prakticky žádný region České a Slovenské republiky, včetně přeshraničního regionu Beskyd, který se rozkládá na území CHKO Beskydy a CHKO Kysuce. Měnící se […]

Water Agent V 003: Environmentální vzdělávání žáků v oblasti vodního managementu

Jak zvyšovat povědomí žáků o vodním hospodářství? My na to půjdeme skrze vytvoření příručky pro učitele základních škol. Vznik příručky je podpořen Visegrádským fondem a na jeho tvorbě se budou podílet odborníci z Česka, Maďarska a Slovenska. Cílem je podpořit učitele v tom, aby zahrnovali environmentální témata, jako je hospodaření s vodou, správa vodních zdrojů, […]

InnoForESt Smart information, governance and business innovations for sustainable supply and payment mechanisms for forest ecosystem services

Zadržování vody v krajině, zachytávání CO2 či možnosti rekreaci jsou jen některé z tzv. ekosystémových služeb, které les vedle produkce dřeva poskytuje. V rámci projektu podporujeme správce lesů v tom, aby jejich lesy tyto služby poskytovaly. Lesnictví je v současnosti zaměřeno především na těžbu dřeva. Na rozdíl od dalších ekosystémových služeb, které lesy poskytují (např. […]

Studie k problematice udělování výjimek z aplikace úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami pro zařízení kategorie 1.1. Spalování paliv v zařízeních o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 50 mw nebo více

Jak aplikovat a posuzovat výjimky z aplikace emisních limitů BAT pro velké spalovací zdroje? Nákladový benchmark jako základ pro posuzování přiměřenosti. Cílem studie bylo provést rozpracování metodiky pro udělování výjimek z nejlepších dostupných technik pro velká spalovací zařízení, zejména s ohledem na výši přiměřených jednotkových nákladů na snižování emisí. Na základě porovnání nákladů byly stanovené […]

Hodnocení dopadů nově připravované/přijaté legislativy v oblasti VaK na příjmy domácností

Kolik si domácnost připlatí za zlepšení životního prostředí? Základní otázka, kterou je nutné si položit při úpravě legislativy související s vodou. Na základě promítnutí nákladů do ceny vodného a stočného byla řešena sociální únosnost navrhovaných změn.  Cílem studie bylo komplexně zhodnotit sociální dopady jednotlivých návrhů změn zákonů z oblasti vodovodů a kanalizací, které vycházejí především […]

Studie k výši podpory malých a velkých podniků v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Jak zefektivnit alokaci dotačních prostředků a zároveň zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru?  Snížení alokace pro velké podniky na maximálních 30 % z celkové alokace OPPIK není dle výsledků smysluplné.  Cílem studie realizované ve spolupráci několika pracovišť bylo provést analýzu dopadů omezené alokace finančních prostředků pro velké podniky v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro […]

Ekonomická analýza podpůrných služeb pro provozovatele distribučních soustav

Podpůrné služby – jaká je jejich hodnota? Kdo a kolik by za ně měl platit? Na to hledala odpověď tato studie. Cílem studie bylo provést analýzu ekonomických a institucionálních souvislostí poskytování podpůrných služeb Ostrovní provoz a Start ze tmy. Zvláštní pozornost byla věnována ekonomické analýze poskytování uvedených podpůrných služeb elektrárnou ve Vrchlabí, a to jak […]

Ekonomické zhodnocení výše současného nastavení příspěvku na zajištění nakládání se solárními panely uvedenými na trh do dne 31.12.2012 ve smyslu zákona o odpadech a návrh případné změny výše příspěvku s ohledem na nezbytnost zajištění zákonných prostředků

Spor o výši recyklačního příspěvku za fotovoltaické moduly. Jaká je jeho odpovídající výše? Na základě výsledků jsme narvhli ho snížit. Projekt byl zaměřen na kritickou revizi stávající výše vkladů recyklačních příspěvků vlastníků solárních elektráren a provozovatelů kolektivních systémů, kteří se budou muset vypořádat s fotovoltaickými moduly po skončení jejich životnosti. Současná výše je stanovena na […]

Vliv nekalé konkurence a jiných ekonomických faktorů na efektivnost poskytování veřejných služeb

Co rozhoduje o efektivnosti poskytování veřejných služeb v ČR? Jakou roli hraje nekalá konkurence? Odpovědi na tyto otázky jsou předpokladem pro efektivní veřejnou správu a budoucí rozvoj odpadových služeb v městech a obcích ČR. Pod vlivem rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže z konce roku 2012 a v souvislosti se stále citelnými dopady finanční krize […]

Hodnocení dopadů regulace (RIA) návrhu koncepčního řešení regulace cen ve vodárenství

Jak regulovat odvětví vodárenství efektivně? Z hodnocení různých variant regulace vyplývají doporučení vedoucí zejména ke koordinaci činností a zavádění benchmarkingu mezi provozovateli. Koncepčního řešení regulace cen ve vodárenství souvisí s naplňováním cílů v tomto odvětví. Mezi ně patří především zajištění udržitelnosti infrastruktury vodovodů a kanalizací (VaK), vytváření dostatečných rezerv na kontinuální obnovu VaK, zajištění kvalitní […]

Posouzení dopadů navrhované směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení (Směrnice MCP)

Balíček opatření na ozdravení ovzduší v Evropě mimo jiné přináší výrazné snížení emisních limitů. Dle provedeného vyhodnocení by přijetí návrhu směrnice vedlo k 10x větším nákladům, než předpokládala Analýza dopadů Evropské komise.  Cílem projektu bylo vyhodnotit dopady případného přijetí návrhu Směrnice na snížení znečištění ze středních spalovacích zařízení s instalovaným tepelným příkonem 1-50 MWt z […]

Modelování poptávky po pitné vodě – výsledky za Českou republiku

Jak se mění poptávka po pitné vodě v ČR vzhledem ke změně její ceny? Jak jsme na tom v porovnání s ostatními zeměmi EU? Ze srovnávací studie vyplývá, že cena za vodu významně ovlivňuje poptávku, a to především v dlouhém období. Evropská komise publikovala rozsáhlou komparační studii zabývající se propočty cenové a důchodové elasticity poptávky […]

Zvýšení efektivnosti využívání povrchových vod posílením ekonomických nástrojů v rámci existujících alokačních mechanismů

Vzácnost povrchových vod vlivem klimacké změny narůstá. Projekt se zabývá možností zpoplatnění rezervovaného objemu vody k odběru, kterým je možné dospět k vyšší efektivnosti alokace vody mezi spotřebitele. Vytvořený model je možné využít pro stanovení výše poplatku za rezervaci objemu. Povrchová voda odebíraná z vodních toků a nádrží je významným přírodním zdrojem, jehož vzácnost s […]

Podpora materiálového využití biologické složky komunálního odpadu jako náhrady neobnovitelných zdrojů a zlepšení kvality půdy

Důvody nižší míry využití bioodpadu v obcích nejsou důsledkem chybějící podpory ze strany státu, ale nedostatečně vyvinutého institucionálního prostředí. Odstranění institucionálních bariér v legislativních normách, v obecních systémech nakládání s bioodpady a např. v zemědělství může být cestou, jak zvýšit účinnost environmentální regulace a tím i jak snížit množství bioodpadu ukládaného na skládky. Projekt se […]

Ekonomická analýza environmentální a energetické legislativy a regulativy ve vztahu ke konkurenceschopnosti českého průmyslu

Jaké dopady bude mít splnění požadavků Směrnice o průmyslových emisích na podniky a průmyslové sektory? Největší dopad se dle studie očekává v České republice na sektor elektroenergetiky. V rámci studie byly vyčísleny náklady, které budou muset jednotlivé podniky a průmyslové sektory vynaložit v následující dekádě za účelem splnění požadavků Směrnice o průmyslových emisích (Industrial Emissions […]

Návrh vyhlášky k aplikaci výjimky z nejlepších dostupných technik (výjimka z BAT) dle článku 15 Směrnice průmyslových emisích (2010/75/EU)

Jak udělovat výjimky z nejlepších dostupných technik? Navrhli jsme vyhlášku k aplikaci výjimek pro nepřiměřené náklady. Metodika je principiálně postavena na porovnání environmentální významnosti zdroje a ekonomiky provozu zdroje, který by musel investovat do opatření na snižování emisí do ovzduší. Cílem zakázky bylo vytvořit návrh vyhlášky pro udělování výjimek z nejlepších dostupných technik (BAT – […]

Odborné vzdělávání úředníků pro výkon státní správy ochrany ovzduší v České republice

Nejen změny v legislativě, ale i technologický pokrok vyžadují průběžné vzdělávání. Série odborných seminářů toto vzdělání v oblasti ochrany ovzduší zajistila celoplošně pro celou ČR. Jenom v základním bloku absolvoval každý úředník 8 vzdělávacích dnů. Cílem projektu bylo přispět ke zvýšení efektivity výkonu státní správy v řízení kvality ovzduší prostřednictvím průběžného vzdělávání úředníků. Projekt reagoval […]

Ekonomický dopad splnění emisních limitů podle směrnice 2010/75/eu na menší výrobce tepelné energie

Jaké dopady bude mít transpozice Směrnice o průmyslových emisích? Hodnocení dopadů návrhu Směrnice je založeno na modelování ekonomických dopadů na reprezentativním vzorku středně velkých teplárenských zdrojů. Studie se zabývala modelováním ekonomických dopadů transpozice Směrnice o průmyslových emisích (Industrial Emissions Directive; 2010/75/EU) na vybraný vzorek středně velkých teplárenských zdrojů (příkon od 110 do 214 MWt). Zdroje […]

Ekonomické zhodnocení opatření ke zlepšení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji v rámci zakázky „Posílení absorpční kapacity PO2 – analýza národních a krajských koncepcí

Jak lze zlepšit kvalitu ovzduší v oblastech Moravskoslezského kraje? Dle studie se náklady na jednotlivá opatření významně liší. Je vhodné začít u lokálních topenišť! Cílem ekonomické části projektu (zpracovávanou IREAS) bylo ekonomické zhodnocení jednotlivých možností zlepšování kvality ovzduší v nejvíce imisně zatížených oblastech Moravskoslezského kraje. Analýza byla zaměřena na kvantifikaci jednotkových nákladů na zamezení emisí […]

Environmentální výchova zajímavá pro žáky a snadná pro učitele

Jak pozitivně změnit svůj vliv na životní prostředí bylo hlavním tématem projektu, který připravil zajímavé podklady pro žáky a učitele středních škol. Cílem bylo představit 12 klíčových témat novou a interaktivní formou. Projekt si kladl za cíl zlepšit schopnost žáků kriticky přemýšlet a odpovědně se rozhodovat v aktuálních otázkách životního prostředí a zároveň žákům nabídnout […]

Interaktivní didaktické moduly pro rozšíření environmentálně zaměřené výuky o téma udržitelné spotřeby pro pedagogy 2. stupně základních škol

Vzorce našeho spotřebního chování včetně způsobu nakládání s odpady zásadním způsobem ovlivňují kvalitu životního prostředí. Vyučujícím jsme proto připravili sadu interaktivních výukových a metodických materiálů na toto téma.  Projekt Interaktivní didaktické moduly pro rozšíření environmentálně zaměřené výuky o téma udržitelné spotřeby pro pedagogy 2. stupně základních škol byl řešen týmem spolupracovníku IREAS a vybraných externích odborníků. […]

Osvěta pracovníků veřejné správy a dalších subjektů realizující státní program ekologické výchovy a osvěty v oblasti protipovodňové ochrany a prevence v Praze

Osvěta a ekologická výchova pracovníků veřejné správy je nedílnou součástí protipovodňové ochrany a prevence. Na základě rozhovorů s cílovou skupinou byla osvěta zaměřena na aktuální problematické okruhy.   Cílem vzdělávacího projektu byla osvěta pracovníků veřejné správy a dalších subjektů realizujících státní program ekologické výchovy a osvěty v oblasti protipovodňové ochrany a prevence v Praze, nicméně […]

Rozšiřující vzdělávání pro veřejnou správu v oblasti životního prostředí („Ekolog veřejné správy“)

Vzdělaní zaměstnanci veřejné správy jsou předpokladem pro dobrou péči o životní prostředí. Realizací projektu jsme pomohli pracovníkům veřejné správy prohloubit znalosti v oblasti životního prostředí, naučit je řešit každodenní problémy v této oblasti a vyhledávat kvalitní informace. K tomuto jsme použili distanční vzdělávací program, který spojuje výhody prezenčního vzdělávání a e-learningu, a vydali a rozšířili […]

Modely produkčních a odbytových bilancí pro vybrané toky odpadů v komparaci s navržením nástrojového mixu k podpoře prevence vzniku a materiálového využití odpadů

Environmentálně účinný a současně efektivní nástrojový mix v odpadovém hospodářství? S využitím modelů produkčních a odbytových bilancí to není nemožné! Pro podporu prevence a využívání odpadů je důležité navrhnout odpovídající nástroje, resp. odpovídající nástrojový mix, který zajistí dosažení stanovených cílů s minimálními náklady a s maximálními efekty. V souvislosti s navržením nástrojového mixu by však měla být nejprve […]

Vyhodnocení a návrh doplnění ekonomických nástrojů využitelných pro oblast ochrany přírody a krajiny s ohledem na transpozici práva EU

Ekonomické nástroje mohou efektivně pomoci chránit životnímu prostředí. V rámci projektu jsme se zaměřili na analýzu současných a navržení nových ekonomických nástrojů v oblasti ochrany přírody a krajiny ČR. Projekt se zabýval analýzou potřeb ochrany přírody a krajiny v České republice a využitím ekonomických nástrojů při její realizaci. V analýze byly zohledněny požadavky spojené se […]

Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství

Vyhodnotit dopady legislativy v odpadovém hospodářství? S využitím makroekonomického modelu a akcentu na jednotlivé druhy odpadů a obalů, prevenci vzniku odpadů a jejich minimalizaci je možné identifikovat dopady na ekonomické subjekty (domácnosti, obce, firmy), stejně jako na stát jako celek.  Projekt vycházel z potřeb tvůrců hospodářské politiky v oblasti životního prostředí na modelování dopadů legislativních […]