WE.Circular: Boosting digital and industrial capacity for sustainable circular transition of women entrepreneurs in the Danube Region

Zkratka WE (women entrepreneurs) reprezentuje ženy podnikatelky, na jejichž podporu se projekt zaměřuje. Hlavním cílem je pomoci této cílové skupině v přechodu na cirkulární ekonomiku (jinak také oběhové hospodářství) prostřednictvím širokého spektra aktivit. Přestože je vynakládáno úsilí na podporu žen podnikatelek (WE), stále je v Podunají mezi podnikateli pouze 25,6 % žen. Rozdělení podle pohlaví […]

Ex-ante hodnocení návrhu programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství ČR na období 2023–2032

Předmětem plnění zakázky bylo vypracování ex ante hodnocení návrhu programu aplikovaného výzkumu MZe na období 2023 – 2032, který navazoval na program ZEMĚ a Koncepci výzkumu MZe na roky 2023-2032. Cílem evaluace bylo podpořit efektivní nastavení programu na základě provedených analýz. Na základě desk research a polostrukturovaných rozhovorů byla provedeno hodnocení zaměření programu, jeho cílů, […]

Finanční limity operačního programu rybářství 2021–2027

Předmětem plnění zakázky je revize již existujících finančních limitů/podlimitů, doplnění finančních limitů/podlimitů a rozšíření číselníku o nové položky tam, kde je to vhodné. Všechna dílčí plnění se týkají číselníků způsobilých výdajů a finančních limitů způsobilých výdajů pro aktivity 2.1.1 Inovace, 2.1.2 Investice do akvakultury a 2.2.2 Zpracování produktů OP Rybářství 2021–2027.  

Recirkulační zařízení a akvaponie v operačním programu rybářství 2021–2027

Předmětem veřejné zakázky je nastavení definic, týkajících se recirkulačních zařízení a líhní („intenzivní akvakulturní systémy“), nastavení číselníku způsobilých výdajů opatření 2.1.3 Investice do intenzivních akvakulturních systémů OP Rybářství 2021–2027 (zahrnující Akvaponie) včetně finančních limitů; dále pak stanovení minimálních technických parametrů chovného zařízení tak, aby podané nabídky v rámci veřejných zakázek byly porovnatelné; a nakonec nastavení […]

Lost millennials – transnational research network for the evaluation of initiatives targening 25+ neets 2020-1-0029 (AJ)

Nadnárodní projekt financovaný z Fondu EHP a Norských fondů. Hlavním cílem projektu je přispět k úspěšné integraci osob 25+ NEET na trh práce prostřednictvím rozšíření znalostí o účincích iniciativ v oblasti zaměstnanosti osob 25+ NEET- Dále vybudování kapacit zúčastněných stran díky realizaci dopadových studií, díky kterým dojde ke zlepšení kvality intervencí na trhu práce. Tohoto […]

Mainstreaming of climate change mitigation and adaptation in European Regional Development Fund and Cohesion Fund Programmes 2021-2027 Lot 1

V nově připravovaném programovém období 2021 – 2027 byly v rámci posílení synergií mezi jednotlivými tematickými oblastmi navrženy tzv. průřezové oblasti, jejichž prostřednictvím by se měl docílit komplexní přístup ve financování ze strukturálních fondů EU. Jedná se o (1) přizpůsobení se změně klimatu, (2) společnost 4.0 a (3) Územní dimenze. Evropská komise v rámci tohoto […]

Interim evaluace Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017–2025, ZEMĚ a Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016–2022

Předmětem zakázky bylo průběžné zhodnocení dosavadní implementace Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, Země a vyhodnocení naplňování Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016 – 2020. Evaluace byla zaměřena na vyhodnocení dosavadní implementace programu Země a naplňování Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016 – […]

Metodika pro hodnocení přínosu podpořených projektů v oblasti odpadového hospodářství z Operačního programu Životní prostředí 2007–2013 a 2014–2020 ve vztahu k nastaveným cílům Plánu odpadového hospodářství ČR IV.

V České republice byly a jsou podporovány projekty zaměřené na řešení odpadového hospodářství ze strukturálních fondů EU. Konkrétně se jednalo o Operační program Životního prostředí v programových obdobích 2007 – 2013 a 2014 – 2020. Zároveň si Česká republika sestavila vlastní národní „Plány odpadového hospodářství ČR“ pro období let 2003 až 2014 a let 2015 […]

Zpracování případových studií projektů financovaných z Operačního programu Zaměstnanost ve výzvách Místních akčních skupin

Přístup LEADER uplatňovaný skrze Místní akční skupiny (MAS) lze stále považovat za poměrně nový způsob místního rozvoje. Zcela nové je pro místní akční skupiny využití Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) pro podporu místních projektů, se kterými ne všechny MAS umějí efektivně nakládat. V rámci projektu proto vzniká 10 případových studií na projekty dobré praxe, které by […]

Průběžné hodnocení OP Rybářství (k 31. 12. 2018) a analýza zavedení finančních nástrojů

Rybáři v ČR jsou podporováni z EU, aby byly vytvářeny podmínky pro dlouhodobé udržení produkce sladkovodních ryb. Evaluační projekt se proto zaměřuje ma zhodnocení průběžných výsledků OP Rybářství. Součástí projektu je i specifická analýza uplatnitelnosti úvěrových nástrojů v tomto sektoru. Cílem průběžného hodnocení Operačního programu Rybářství 2014–2020 je posoudit účelnost a účinnost intervencí OP Rybářství […]

Finanční limity OP Rybářství 2014–2020

Tento projekt se soustředil na vytvoření návrhu pro zajištění hospodárnosti v rámci projektu OP Rybářství 2014 – 2020 s ohledem na legislativu a jednotným metodickým prostředím pro implementaci Evropských strukturálních a investičních fondů. Cílem tohoto projektu je zajistit hospodárnost vybraných opatření/záměrů dotovaných z Operačního Programu Rybářství 2014–2020 v souladu s platnou legislativou a jednotným metodickým […]

Posouzení vlivu agroenvironmentálně-klimatického opatření na životní prostředí s využitím konceptu veřejných statků

IREAS plnil dílčí část tohoto projektu zaměřenou na vytvoření teoretické analýzy a rešerše k tématice hodnocení efektů agroenvironmentálníhě-klimatického opatření na životní prostředí s využitím konceptu veřejných statků. Předmětem veřejné zakázky bylo vytvoření podkladů a navržení přístupů pro hodnocení efektů agroenvironmentálně-klimatického opatření M 10 („AEKO“) jako jednoho z nejdůležitějších opatření Programu rozvoje venkova, na které byla […]

Vyhodnocení výsledků realizace Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje za období 2003–2016

Kultivace regionálního inovačního ekosystému je základním předpokladem konkurenceschopného regionu. Tým IREAS hodnotil dlouhodobé snahy o rozvoj RIS a identifikoval hlavní přínosy, efekty a dopady. Cílem evaluace Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje (dále RIS JMK) byla konsolidace kvantitativních a kvalitativních informací o finančních i nefinančních zdrojích alokovaných na realizaci aktivit RIS JMK, o výstupech realizovaných aktivit […]

Ex-post hodnocení Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007–2013

Venkov v ČR je dlouhodobě podporován z EU v rámci politiky rozvoje venkova. Tento projekt byl zaměřen na zpětné vyhodnocení dopadů tohoto programu na sektor zemědělství a míry zlepšení kvality života na venkově. Předmětem projektu bylo zpracování ex-post hodnocení implementace Programu rozvoje venkova ČR 2007–2013, přičemž evaluační tým IREAS zpracovával hodnocení Osy III – Kvalita […]

Studie k výši podpory malých a velkých podniků v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Jak zefektivnit alokaci dotačních prostředků a zároveň zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru?  Snížení alokace pro velké podniky na maximálních 30 % z celkové alokace OPPIK není dle výsledků smysluplné.  Cílem studie realizované ve spolupráci několika pracovišť bylo provést analýzu dopadů omezené alokace finančních prostředků pro velké podniky v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro […]

Evaluace dopadu oblasti podpory 1.1 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s využitím kvalitativních metod

Hodnocení podpory vzdělávání ve firmách lze hodnotit jak sofistikovanými statistickými metodami, tak i kvalitativními metodami. Tento projekt navázal již na zpracované statistické analýzy a kvalitativní srovnávací analýzou hodnotil dopad podpory vzdělávání ve firmách v období 2007 – 2013 z ESF. Hlavním cílem této evaluace bylo vyhodnotit fungování, výsledky a dopady projektů oblasti podpory 1.1 Operačního […]

Evaluace Most Significant Change děti a žáci se SVP

V rámci tohoto projektu bylo cílem zanalyzovat a vyhodnotit dopady projektů v oblasti péče a vzdělání pro děti se speciálními vždělávacími potřebami v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Současně byla otestována evaluační metoda Most Significant Change, která je založena na zjištění největšího přínosu určité intervence. Cílem analýzy bylo vyhodnocení dopadů globálních projektů a individuálních […]

Srovnání uplatňování zásady partnerství veřejné správy a nestátních neziskových organizací při v programovacím období 2007–2013 a programovacím období 2014–2020

Účelem této zakázky je přinést zjištění, která mohou vést k nastavení optimálního vztahu mezi státní správou a NNO při naplňování principu partnerství, včetně podpůrných opatření, které mohou odstranit disproporce mezi oběma spolupracujícími stranami. Partnerství státní správy se zástupci nestátních neziskových organizací (dále jen „NNO“) při programování a používání Evropských strukturálních a investičních fondů (dále jen […]

Evaluace podpory sociálního a inkluzivního podnikání v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Sociální podnikání představuje novodobý fenomén v oblasti podnikání a podpory zapojení znevýhodněných osob na trhu práce. Tuto tématiku podporuje EU také v ČR, a proto se tento evaluační projekt zaměřil na komplexní vyhodnocení dosavadních zkušeností s touto podporou. Hlavním cílem této evaluace bylo vyhodnotit fungování a výsledky projektů na podporu sociálního podnikání a podnikání znevýhodněných […]

Průběžná evaluace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace

Česko mělo v období 2007 – 2013 neopakovatelnou příležitost vybudovat moderní výzkumnou infrastrukturu. Tým IREAS vyhodnocoval průběžné výsledky a efekty, které tato nová centra přinesla. Cílem projektu bylo provedení průběžné evaluace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVIp) v definovaných oblastech a zodpovězení evaluačních okruhů. Projekt byl realizován ve spolupráci s HaskoningDHV Czech […]

Analýza současného stavu a prognóza vývoje akvakultury v ČR na období 2014–2020 v kontextu Společné rybářské politiky EU s výhledem do roku 2024

Sektor akvakultury v České republice je podporován z EU. Pro vymezení podpory konkrétních aktivit je potřeba mít promyšlenou strategii, čeho se chce dosáhnout v definovaném časovém horizontu. Projekt se proto zaměřil na vytvoření analýzy a podkladu pro tuto strategii. Hlavním cílem této zakázky bylo poskytnout Ministerstvu zemědělství komplexní materiál, který na základě analýzy současného stavu, […]

Vyhodnocení plnění monitorovacích indikátorů OP LZZ zjišťovaných evaluací

Evropská Unie podporuje celou řadu projektů v České republice. Mimo jiné i prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. A zcela logicky se ptá, jak se její finanční pomoc projevuje. Obyčejně jsou v rámci projektů a programu samotného sbírány hodnoty ukazatelů, tzv. indikátorů, kterými se poté vykazuje přínos finanční podpory. Ne všechny navržené indikátory jsou […]

Pilotní counterfactual impact evaluation OP LZZ, oblast podpory 1.1

V oblasti evaluačních metod se během období 2007 – 2013 začala intenzivněji použivát tzv. kontrafaktuální evaluace (Counterfactual impact evaluation) pro hodnocení dopadů podporovaných aktivit v programech EU. Projekt se proto zaměřil na aplikaci této metody na hodnocení podpory vzdělávání ve firmách z ESF. Cílem projektu bylo použití uznávaných evaluačních metod counterfactual impact evaluation (CIE) k […]

Ekonomické zhodnocení opatření ke zlepšení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji v rámci zakázky „Posílení absorpční kapacity PO2 – analýza národních a krajských koncepcí

Jak lze zlepšit kvalitu ovzduší v oblastech Moravskoslezského kraje? Dle studie se náklady na jednotlivá opatření významně liší. Je vhodné začít u lokálních topenišť! Cílem ekonomické části projektu (zpracovávanou IREAS) bylo ekonomické zhodnocení jednotlivých možností zlepšování kvality ovzduší v nejvíce imisně zatížených oblastech Moravskoslezského kraje. Analýza byla zaměřena na kvantifikaci jednotkových nákladů na zamezení emisí […]

Ekonomické efekty česko-polské příhraniční spolupráce pro malé a střední podniky

Jaké jsou hlavní příležitosti a bariéry česko-polské (příhraniční) podnikatelské spolupráce? Pomáhají evropské fondy tuto spolupráci rozvíjet? V rámci projektu jsme zkoumaly praktické aspekty rozvoje česko-polského podnikatelského prostředí. Cílem projektu byla identifikace podstatných ekonomických aspektů česko-polské příhraniční spolupráce pro malé a střední podniky, definice dalších příležitostí a překážek této spolupráce prostřednictvím setkání a diskusí zainteresovaných stran. […]