WE.Circular: Boosting digital and industrial capacity for sustainable circular transition of women entrepreneurs in the Danube Region

Zkratka WE (women entrepreneurs) reprezentuje ženy podnikatelky, na jejichž podporu se projekt zaměřuje. Hlavním cílem je pomoci této cílové skupině v přechodu na cirkulární ekonomiku (jinak také oběhové hospodářství) prostřednictvím širokého spektra aktivit. Přestože je vynakládáno úsilí na podporu žen podnikatelek (WE), stále je v Podunají mezi podnikateli pouze 25,6 % žen. Rozdělení podle pohlaví […]

Ukaž se – podpora mikropodnikatelek 50+

Projekt se zaměřuje na podporu mikropodnikatelek 50+. Jde často o ženy, které se potýkají s dvojím pracovním zatížením. Nejen, že jsou na podnikání většinou samy, ale zároveň věnují velké množství času péči o domácnost, o blízké, atp. Chceme pro ně vytvořit prostor, který bude věnován jim, jejich podnikání, potřebám a rozvoji. Proto jsme vytvořily podnikatelskou […]

Families among us: a journey to understanding

Rodina. Každá rodina vypadá trochu jinak, a přesto se v dětských knihách setkáváme zejména s jedním jejím typem – maminka, tatínek, jedno nebo více dětí. V českém prostředí chybí zastoupení pro všechny ty ostatní rodiny, které se nevejdou do tohoto schématu. S kým se pak mohou identifikovat děti, jejichž rodina se nepodobá těm v pohádkách, […]

Jdeme s dobou – podpora profesního a osobního rozvoje žen 50+

Jdeme s dobou – podpora profesního a osobního rozvoje je projekt zaměřen na ženy ve věku 50+. Skrze aktivity v projektu dojde k posílení postavení žen v zaměstnání, na trhu práce, ale i celkové motivace k pracovnímu a osobnímu rozvoji. Ženy budou vzdělávány jednak skupinově, a to prostřednictvím interaktivních prezenčních a on-line seminářů na různorodá […]

Zvládnu to!

Cílem projektu je příprava dětí na opuštění ústavní péče a jejich integrace do pracovního života. U cílové skupiny dojde k posílení všeobecného, exekutivního a odborného vzdělávání cílícího na zvýšení praktických dovedností se zdůrazněním na uplatnění v jejich budoucím zaměstnání skrze realizaci celé řady aktivit – odborných a praktických workshopů, mentoringu, koučinku atd. V další fázi […]

Inovací výuky a podporou dobrého klimatu ve třídě k demokratickému rozvoji

Globalizace a digitalizace vede k čím dál tím větší ekonomické, kulturní i sociální propojenosti a závislosti, tudíž jsou kladeny větší nároky na sociální soudržnost a konsenzus. Je proto důležité, aby pedagogové dokázali tyto jevy efektivně implementovat do výuky a zároveň rozvíjeli u žáků kritické myšlení, motivaci k občanské aktivitě a etické prosociání chování. Projekt byl zaměřen […]

Rozvoj a podpora ženského principu ve školství

Chcete si najít vlastní pohodlnou polohu ve své profesi? Pojďte se s námi zaměřit na svoje nitro, svoje zdroje a zjistit, kde energii získáváte a kde Vám naopak může utíkat.  Projekt se věnuje rozvoji demokratických kompetencí ve školách skrze vyvažování ženských a mužských principů. Je zaměřen na rovnost ve smyslu respektu k tomu, že jsme […]

Rozvíjíme učitele a žáky – podpora a integrace ohrožených dětí a dětí s problémovým chováním v rámci MŠ, ZŠ a SŠ

Se stále se zvyšujícím počtem žáků se SVP v běžných třídách roste potřeba rozvíjet schopnosti a dovednosti pedagogů, kteří si někdy nevědí rady jakým způsobem s těmito dětmi pracovat a zároveň mohou mít na míru úspěšnosti jejich integrace klíčový vliv. Projekt se zaměřuje jak na rozvoj kompetencí pedagogů a dalších pracovníků působících v oblasti vzdělávání, […]

Svět se tvoří v našich hlavách – rozvoj demokratické kultury na pražských školách

Demokracie nefunguje sama od sebe. Každý občan by se na ní měl aktivně podílet a přispívat k její kultivaci. Kde jinde začít s rozvojem demokratických kompetencí a demokratického prostředí, než právě ve školách?  Připravili jsme projekt, jehož cílem je systémově podpořit rozvoj demokratické kultury na pěti pražských školách. V rámci projektu budeme poskytovat vzdělávání jak […]

Water Education for Innovative Environmental Learning (Wat.Edu)

Pro lepší budoucnost hospodaření s vodou. Zvýšení environmentálního povědomí žáků a jejich kompetencí ve vazbě na environmentální výzvy související s vodou (klimatická změna, znečištění prostředí, šíření nemocí apod.) Hlavním cílem projektu je vytvořit, testovat a postupně zavádět nové experimentální a inovativní vzdělávací materiály týkající se tématu vody v rámci partnerských vzdělávacích institucí. Důraz je kladen […]

Model CDC pro školní praxi

Záleží nám na tom, aby ve škole bylo prostředí otevřené různorodosti a aby žáci i učitelé byli platnými občany. Proto v rámci projektu Model CDC pro školní praxi realizujeme semináře, kde učitelé pracují s odlišností jako s inspirací a trénují přípravu hodin, které obsahují rozvojové cíle. „V zapojených školách chceme vzděláváním nastartovat nebo podpořit systém […]

Water Agent V 003: Environmentální vzdělávání žáků v oblasti vodního managementu

Jak zvyšovat povědomí žáků o vodním hospodářství? My na to půjdeme skrze vytvoření příručky pro učitele základních škol. Vznik příručky je podpořen Visegrádským fondem a na jeho tvorbě se budou podílet odborníci z Česka, Maďarska a Slovenska. Cílem je podpořit učitele v tom, aby zahrnovali environmentální témata, jako je hospodaření s vodou, správa vodních zdrojů, […]

Systemický přístup k multikulturní výchově

Výcvik naplňuje základní profesní potřebu kvalitních nástrojů pro pedagogickou práci s heterogenní třídou. Systemický přístup přináší dovednost chápat věci v kontextech, umět je reflektovat a následně nacházet v systému fungující řešení. Nabízí umění sebereflexe, tedy toho, jak sami sobě rozumíme a jak to využíváme pro svoji osobní i profesní spokojenost. Stojí na umění komunikace (se […]

Rozvoj kolegiální podpory pedagogů na školách prostřednictvím interního mentoringu

Jste nadšený učitel, ale i tak se někdy cítíte být unavený? Narážíte na nedorozumění s kolegy, vedením, rodiči nebo žáky? Vydejte se s námi na cestu psychohygieny a společné učitelské kolegiální podpory, na cestu zefektivnění komunikace a zmírnění stresu. Čeká Vás práce na sobě, ale také získání nových nástrojů pro řešení každodenních situací z Vaší […]

Patřím mezi ostatní– rozvoj gramotností a praktických dovedností žáků z dětských domovů

Pomáháme sociálně znevýhodněným dětem nalézt ztracenou motivaci ke vzdělávání, a to prostřednictvím realizace mimoškolních kroužků a dalších vzdělívacích aktivit – vrstevnického vzdělávání, blokových setkání a exkurzí. Soustředíme se na prohloubení jazykových dovedností, čtenářské gramotnosti, matermatické gramotnosti, ale i osobnostně sociálního rozvoje a pobybových dovedností. Děti, které podporujeme, jsou především děti z dětských domovů a další […]

Učitel v roli Tvůrce

„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“ Známý citát Jana Amose Komenského shrnuje cíle projektu, který byl hlavně o práci pedagogů na sobě samých a posilování kompetencí pro práci s heterogenní třídou a výzvami, které přináší. Projekt byl zaměřen na zvyšování kompetencí pracovníků působících ve vzdělávání […]

Podpora všeobecného, exekutivního a praktického vyučování žáků v gastronomii

Hlavním cílem projektu bylo posílení exekutivního a praktického vyučování žáků v oborech středních škol bez maturitní zkoušky skrze zvýšení motivace žáků k vzdělávání a zvýšení praktických dovedností s akcentem na uplatnění žáků v jejich budoucím zaměstnání workshopů. Projekt se skládal ze dvou na sebe navazujících aktivit – cyklu workshopů a exekutivních a praktických týdnů. Cyklus […]

Brainfactory

Cílem projektu bylo sdílení, výměna a rozvoj přístupů a praxe projektových partnerů při hledání inovativních nápadů a při jejich případné realizaci. V projektu bylo prostřednictvím webového rozhraní realizováno národní a mezinárodní kolo soutěže nápadů, které nesly výsledky vzájemné mezinárodní spolupráce. Partnery projektu byli: Hlavní partner: INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség (Maďarsko) Další partneři: Agentúra regionálneho rozvoja PSK (Slovensko), Uniwersytet […]

Do školy v pohodě

Cílem projektu bylo zlepšení integrace a hlubší zapojení do vzdělávání dětí z romských rodin.  Projekt byl zaměřen na žáky romské národnosti základních škol v Berouně a Králově Dvoře. Jeho cílem byla podpora žáků v setrvání v hlavním vzdělávacím proudu prostřednictvím doučování. Dalším cílem byla podpora při integraci cílové skupiny do majoritní společnosti, a to prostřednictvím […]

Praktická výuka – orientace na rozvoj kompetencí žáků

Projekt Praktická výuka – orientace na rozvoj kompetencí žáků byl zaměřen na začlenění a posílen forem praktického vyučování žáků na spolupracujících středních školách. Cílem projektu byl rozvoj klíčových a odborných kompetencí, podnikatelské gramotnosti a také osobnostně-sociální rozvoj žáků prostřednictvím podpory praktického vyučování a spolupráce se zaměstnavateli/veřejnou správou ve vzdělávání. Klíčovými aktivitami projektu byly zejména mentoring a konzultace […]

Podpora zdraví v předškolní výchově

Projekt byl zaměřen na podporu zdraví v předškolní výchově prostřednictvím zvýšení počtu lektorů se znalostmi Programu školy podporující zdraví (MŠPZ) a realizace tuzemských a zahraničních stáží za účelem získání a výměny zkušeností v oblasti zdraví. MŠPZ uplatňuje strategii pro rozvoj, prevenci a kvalitu zdraví v mateřských školách (MŠ). Učitelé MŠ na pozici „lektora – metodika podpory zdraví“ absolvovali vzdělávací semináře Třídní vzdělávací programme […]

Podpora žáků s SPU prostřednictvím nápravných cvičení v e-formě

Projekt byl zacílen na prevenci vzniku specifických poruch učení (SPU) v raném školním období a na podporu žáků s touto poruchou. V rámci projektu byl vytvořen vzdělávací program pro rozvíjení percepčních a kognitivních funkcí. Cvičení byla zaměřena na oblasti dílčích deficitů (zrakové vnímání, sluchové vnímání, pravolevá orientace a prostorové vnímání, intermodalita, serialita, pracovní paměť, posloupnost, koncentrace pozornosti, slovní zásoba). Vzdělávací program byl […]

Syndrom CAN a kompetence pracovníků škol

Cílem projektu bylo prohloubit znalosti pedagogických pracovníků mateřských a 1. stupně základních škol v různých oblastech – učitelských i metodických a rozšíření povědomosti o syndromu CAN a ujasnit kompetence při výskytu tohoto syndromu ve třídě. Projekt nabídl rozšíření možnosti dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky (DVPP) mateřských a I. stupně základních škol ve Středočeském kraji. Pedagogičtí […]

Nové poznatky v syndromu CAN a interdisciplinární spolupráce

Hlavním cílem projektu bylo rozšířit nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření pilotního vzdělávacího programu zacíleného na pracovníky setkávající se v praxi s tématem syndromu CAN (Child Abuse and Neglect – syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte), a tím zvýšit jejich odbornost a konkurenceschopnost. Jednalo se o kurz dalšího vzdělávání sestavený na základě potřeb každé ze čtyř […]

Anglickým jazykem, motivací ke vzdělávání a individuálním doučováním k rovným příležitostem

Projekt byl zaměřen na zvýšení rovných příležitostí dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve vzdělávání. Podpora projektu směřovala k dětem z vybraných dětských domovů, které obecně tvoří rizikovou skupinu pro předčasné opouštění vzdělávacího systému. Dětem v rámci projektu byl nabídnut volnočasový kurz anglického jazyka a individuální doučování. Klíčové aktivity byly postaveny tak, aby hravou […]

Odborné vzdělávání úředníků pro výkon státní správy ochrany ovzduší v České republice

Nejen změny v legislativě, ale i technologický pokrok vyžadují průběžné vzdělávání. Série odborných seminářů toto vzdělání v oblasti ochrany ovzduší zajistila celoplošně pro celou ČR. Jenom v základním bloku absolvoval každý úředník 8 vzdělávacích dnů. Cílem projektu bylo přispět ke zvýšení efektivity výkonu státní správy v řízení kvality ovzduší prostřednictvím průběžného vzdělávání úředníků. Projekt reagoval […]

Od finanční gramotnosti k udržitelné spotřebě

Jak jsou na tom středoškoláci s finanční gramotností? Jste učitel a chcete oživit výuku technologiemi a důležitým tématem? Využijte e-learning, který se interaktivně věnuje finanční gramotnosti a také šetrné spotřebě. Projekt reaguje na nedostatečnou připravenost absolventů středních škol řešit situace každodenního finančního života (související se zvyšující se mírou zadlužování domácností). Jeho cílem je zvýšit schopnost […]

E-learningový portál – podpora výuky na SŠ v oblastech životního prostředí a udržitelného rozvoje, podnikatelských dovedností a projektového managementu

Vytvořením interaktivního e-learningového portálu v oblasti udržitelného rozvoje, podnikatelských dovedností a managementu jsme podpořili kvalifikaci studentů středních škol. Projekt byl reakcí na zvyšování nároků kladených na střední školy v důsledku zavádění školních vzdělávacích programů a snahy zvýšit kvalifikaci studentů středních škol pro možnost lepšího uplatnění na trhu práce. Vytvořené materiály se snažily zaujmout studenty nejen […]

Environmentální výchova zajímavá pro žáky a snadná pro učitele

Jak pozitivně změnit svůj vliv na životní prostředí bylo hlavním tématem projektu, který připravil zajímavé podklady pro žáky a učitele středních škol. Cílem bylo představit 12 klíčových témat novou a interaktivní formou. Projekt si kladl za cíl zlepšit schopnost žáků kriticky přemýšlet a odpovědně se rozhodovat v aktuálních otázkách životního prostředí a zároveň žákům nabídnout […]

Jazyk – prostředek k rovným příležitostem

Projekt vytvořil a nabídl mimoškolní jazykový kurs anglického jazyka jako vzdělávací zájmovou aktivitu pro podporu vzdělávání žáků se zhoršeným rodinným a sociokulturním zázemím. Cílovou skupinou jsou žáci základních škol prvního a druhého stupně, základních škol speciálních a praktických a středoškoláci žijící v dětských domovech ve Středočeském kraji. Kurs byl uzpůsoben speciálním vzdělávacím potřebám cílové skupiny […]

Mladý podnikatel

Vzdělávací program „Mladý podnikatel“ reagoval na zvýšenou nezaměstnanost absolventů středních škol. Cílem programu bylo podpořit uplatnění absolventů v podnikatelské sféře. V rámci projektu vznikl e-learningový portál zaměřený na hlavní aspekty a úskalí podnikatelského života. Základní obsah portálu: Základy podnikání Založení podniku Podnikatelské dovednosti Zaměstnávání osob Právní gramotnost Financování podniku Výkaznictví Daňové aspekty podnikání Specifika podnikání v […]

Interaktivní didaktické moduly pro rozšíření environmentálně zaměřené výuky o téma udržitelné spotřeby pro pedagogy 2. stupně základních škol

Vzorce našeho spotřebního chování včetně způsobu nakládání s odpady zásadním způsobem ovlivňují kvalitu životního prostředí. Vyučujícím jsme proto připravili sadu interaktivních výukových a metodických materiálů na toto téma.  Projekt Interaktivní didaktické moduly pro rozšíření environmentálně zaměřené výuky o téma udržitelné spotřeby pro pedagogy 2. stupně základních škol byl řešen týmem spolupracovníku IREAS a vybraných externích odborníků. […]

Rozvoj odborných znalostí pedagogických pracovníků středních škol Plzeňského kraje v oblasti společenských věd a udržitelného rozvoje

Projekt reagoval na skutečnost, že vzdělávání středoškolských učitelů v oblasti nových poznatků v oblasti udržitelného rozvoje, životního prostředí, ekonomiky a informačních technologií není pokryta propojeným systémem vzdělávání. V rámci projektu byly prozkoumány vzdělávací potřeby v těchto oblastech a na základě těchto průzkumů vytvořeny vzdělávací kursy, distanční studijní pomůcky a e-learningové prostředí, realizovány pilotní kursy. Výsledky […]

Jazyk – cesta k úspěšnému vstupu do života pro každého

Hlavním cílem projektu bylo zlepšení možností uplatnění žáků a studentů žijících v dětských domovech na trhu práce prostřednictvím zlepšení jejich jazykových znalostí. To bylo umožněno vytvořením mimoškolního jazykového kurzu anglického jazyka jako vzdělávací zájmové aktivity. Kurs byl vytvořen a uzpůsoben speciálním vzdělávacím potřebám cílové skupiny – tou byly děti a mládež pobývající v zařízeních pro […]

Osvěta pracovníků veřejné správy a dalších subjektů realizující státní program ekologické výchovy a osvěty v oblasti protipovodňové ochrany a prevence v Praze

Osvěta a ekologická výchova pracovníků veřejné správy je nedílnou součástí protipovodňové ochrany a prevence. Na základě rozhovorů s cílovou skupinou byla osvěta zaměřena na aktuální problematické okruhy.   Cílem vzdělávacího projektu byla osvěta pracovníků veřejné správy a dalších subjektů realizujících státní program ekologické výchovy a osvěty v oblasti protipovodňové ochrany a prevence v Praze, nicméně […]

Rozšiřující vzdělávání pro veřejnou správu v oblasti životního prostředí („Ekolog veřejné správy“)

Vzdělaní zaměstnanci veřejné správy jsou předpokladem pro dobrou péči o životní prostředí. Realizací projektu jsme pomohli pracovníkům veřejné správy prohloubit znalosti v oblasti životního prostředí, naučit je řešit každodenní problémy v této oblasti a vyhledávat kvalitní informace. K tomuto jsme použili distanční vzdělávací program, který spojuje výhody prezenčního vzdělávání a e-learningu, a vydali a rozšířili […]

Vzdělávací program „Podnikový ekolog“

Záleží nám na životním prostředí a jeho kvalitě. Realizací projektu jsme zvýšili kvalifikaci pracovníků malých a středních podniků prostřednictvím vytvoření a realizace vzdělávacího programu a vydáním a šířením samostatné publikace. Šlo nám nejen o prohloubení základních znalostí, ale i o posílení schopnosti řešit problémy a vyhledávat kvalitní informace v oblasti podnikové ekologie. Závěry a využití […]