Zvládnu to!

Cílem projektu je příprava dětí na opuštění ústavní péče a jejich integrace do pracovního života. U cílové skupiny dojde k posílení všeobecného, exekutivního a odborného vzdělávání cílícího na zvýšení praktických dovedností se zdůrazněním na uplatnění v jejich budoucím zaměstnání skrze realizaci celé řady aktivit – odborných a praktických workshopů, mentoringu, koučinku atd. V další fázi […]

Inovací výuky a podporou dobrého klimatu ve třídě k demokratickému rozvoji

Globalizace a digitalizace vede k čím dál tím větší ekonomické, kulturní i sociální propojenosti a závislosti, tudíž jsou kladeny větší nároky na sociální soudržnost a konsenzus. Je proto důležité, aby pedagogové dokázali tyto jevy efektivně implementovat do výuky a zároveň rozvíjeli u žáků kritické myšlení, motivaci k občanské aktivitě a etické prosociání chování. Projekt se zaměřuje […]

Rozvoj a podpora ženského principu ve školství

Chcete si najít vlastní pohodlnou polohu ve své profesi? Pojďte se s námi zaměřit na svoje nitro, svoje zdroje a zjistit, kde energii získáváte a kde Vám naopak může utíkat.  Projekt se věnuje rozvoji demokratických kompetencí ve školách skrze vyvažování ženských a mužských principů. Je zaměřen na rovnost ve smyslu respektu k tomu, že jsme […]

Rozvíjíme učitele a žáky – podpora a integrace ohrožených dětí a dětí s problémovým chováním v rámci MŠ, ZŠ a SŠ

Se stále se zvyšujícím počtem žáků se SVP v běžných třídách roste potřeba rozvíjet schopnosti a dovednosti pedagogů, kteří si někdy nevědí rady jakým způsobem s těmito dětmi pracovat a zároveň mohou mít na míru úspěšnosti jejich integrace klíčový vliv. Projekt se zaměřuje jak na rozvoj kompetencí pedagogů a dalších pracovníků působících v oblasti vzdělávání, […]

Svět se tvoří v našich hlavách – rozvoj demokratické kultury na pražských školách

Demokracie nefunguje sama od sebe. Každý občan by se na ní měl aktivně podílet a přispívat k její kultivaci. Kde jinde začít s rozvojem demokratických kompetencí a demokratického prostředí, než právě ve školách?  Připravili jsme projekt, jehož cílem je systémově podpořit rozvoj demokratické kultury na pěti pražských školách. V rámci projektu budeme poskytovat vzdělávání jak […]

Water Education for Innovative Environmental Learning (Wat.Edu)

Pro lepší budoucnost hospodaření s vodou. Zvýšení environmentálního povědomí žáků a jejich kompetencí ve vazbě na environmentální výzvy související s vodou (klimatická změna, znečištění prostředí, šíření nemocí apod.) Hlavním cílem projektu je vytvořit, testovat a postupně zavádět nové experimentální a inovativní vzdělávací materiály týkající se tématu vody v rámci partnerských vzdělávacích institucí. Důraz je kladen […]

Model CDC pro školní praxi

Záleží nám na tom, aby ve škole bylo prostředí otevřené různorodosti a aby žáci i učitelé byli platnými občany. Proto v rámci projektu Model CDC pro školní praxi realizujeme semináře, kde učitelé pracují s odlišností jako s inspirací a trénují přípravu hodin, které obsahují rozvojové cíle. „V zapojených školách chceme vzděláváním nastartovat nebo podpořit systém […]

Water Agent V 003: Environmentální vzdělávání žáků v oblasti vodního managementu

Jak zvyšovat povědomí žáků o vodním hospodářství? My na to půjdeme skrze vytvoření příručky pro učitele základních škol. Vznik příručky je podpořen Visegrádským fondem a na jeho tvorbě se budou podílet odborníci z Česka, Maďarska a Slovenska. Cílem je podpořit učitele v tom, aby zahrnovali environmentální témata, jako je hospodaření s vodou, správa vodních zdrojů, […]

Systemický přístup k multikulturní výchově

Výcvik naplňuje základní profesní potřebu kvalitních nástrojů pro pedagogickou práci s heterogenní třídou. Systemický přístup přináší dovednost chápat věci v kontextech, umět je reflektovat a následně nacházet v systému fungující řešení. Nabízí umění sebereflexe, tedy toho, jak sami sobě rozumíme a jak to využíváme pro svoji osobní i profesní spokojenost. Stojí na umění komunikace (se […]

Rozvoj kolegiální podpory pedagogů na školách prostřednictvím interního mentoringu

Jste nadšený učitel, ale i tak se někdy cítíte být unavený? Narážíte na nedorozumění s kolegy, vedením, rodiči nebo žáky? Vydejte se s námi na cestu psychohygieny a společné učitelské kolegiální podpory, na cestu zefektivnění komunikace a zmírnění stresu. Čeká Vás práce na sobě, ale také získání nových nástrojů pro řešení každodenních situací z Vaší […]

Patřím mezi ostatní– rozvoj gramotností a praktických dovedností žáků z dětských domovů

Pomáháme sociálně znevýhodněným dětem nalézt ztracenou motivaci ke vzdělávání, a to prostřednictvím realizace mimoškolních kroužků a dalších vzdělívacích aktivit – vrstevnického vzdělávání, blokových setkání a exkurzí. Soustředíme se na prohloubení jazykových dovedností, čtenářské gramotnosti, matermatické gramotnosti, ale i osobnostně sociálního rozvoje a pobybových dovedností. Děti, které podporujeme, jsou především děti z dětských domovů a další […]

Učitel v roli Tvůrce

„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“ Známý citát Jana Amose Komenského shrnuje cíle projektu, který byl hlavně o práci pedagogů na sobě samých a posilování kompetencí pro práci s heterogenní třídou a výzvami, které přináší. Projekt byl zaměřen na zvyšování kompetencí pracovníků působících ve vzdělávání […]

Podpora všeobecného, exekutivního a praktického vyučování žáků v gastronomii

Hlavním cílem projektu bylo posílení exekutivního a praktického vyučování žáků v oborech středních škol bez maturitní zkoušky skrze zvýšení motivace žáků k vzdělávání a zvýšení praktických dovedností s akcentem na uplatnění žáků v jejich budoucím zaměstnání workshopů. Projekt se skládal ze dvou na sebe navazujících aktivit – cyklu workshopů a exekutivních a praktických týdnů. Cyklus […]

Brainfactory

Cílem projektu bylo sdílení, výměna a rozvoj přístupů a praxe projektových partnerů při hledání inovativních nápadů a při jejich případné realizaci. V projektu bylo prostřednictvím webového rozhraní realizováno národní a mezinárodní kolo soutěže nápadů, které nesly výsledky vzájemné mezinárodní spolupráce. Partnery projektu byli: Hlavní partner: INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség (Maďarsko) Další partneři: Agentúra regionálneho rozvoja PSK (Slovensko), Uniwersytet […]

Do školy v pohodě

Cílem projektu bylo zlepšení integrace a hlubší zapojení do vzdělávání dětí z romských rodin.  Projekt byl zaměřen na žáky romské národnosti základních škol v Berouně a Králově Dvoře. Jeho cílem byla podpora žáků v setrvání v hlavním vzdělávacím proudu prostřednictvím doučování. Dalším cílem byla podpora při integraci cílové skupiny do majoritní společnosti, a to prostřednictvím […]

Praktická výuka – orientace na rozvoj kompetencí žáků

Projekt Praktická výuka – orientace na rozvoj kompetencí žáků byl zaměřen na začlenění a posílen forem praktického vyučování žáků na spolupracujících středních školách. Cílem projektu byl rozvoj klíčových a odborných kompetencí, podnikatelské gramotnosti a také osobnostně-sociální rozvoj žáků prostřednictvím podpory praktického vyučování a spolupráce se zaměstnavateli/veřejnou správou ve vzdělávání. Klíčovými aktivitami projektu byly zejména mentoring a konzultace […]

Podpora zdraví v předškolní výchově

Projekt byl zaměřen na podporu zdraví v předškolní výchově prostřednictvím zvýšení počtu lektorů se znalostmi Programu školy podporující zdraví (MŠPZ) a realizace tuzemských a zahraničních stáží za účelem získání a výměny zkušeností v oblasti zdraví. MŠPZ uplatňuje strategii pro rozvoj, prevenci a kvalitu zdraví v mateřských školách (MŠ). Učitelé MŠ na pozici „lektora – metodika podpory zdraví“ absolvovali vzdělávací semináře Třídní vzdělávací programme […]

Podpora žáků s SPU prostřednictvím nápravných cvičení v e-formě

Projekt byl zacílen na prevenci vzniku specifických poruch učení (SPU) v raném školním období a na podporu žáků s touto poruchou. V rámci projektu byl vytvořen vzdělávací program pro rozvíjení percepčních a kognitivních funkcí. Cvičení byla zaměřena na oblasti dílčích deficitů (zrakové vnímání, sluchové vnímání, pravolevá orientace a prostorové vnímání, intermodalita, serialita, pracovní paměť, posloupnost, koncentrace pozornosti, slovní zásoba). Vzdělávací program byl […]

Syndrom CAN a kompetence pracovníků škol

Cílem projektu bylo prohloubit znalosti pedagogických pracovníků mateřských a 1. stupně základních škol v různých oblastech – učitelských i metodických a rozšíření povědomosti o syndromu CAN a ujasnit kompetence při výskytu tohoto syndromu ve třídě. Projekt nabídl rozšíření možnosti dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky (DVPP) mateřských a I. stupně základních škol ve Středočeském kraji. Pedagogičtí […]

Nové poznatky v syndromu CAN a interdisciplinární spolupráce

Hlavním cílem projektu bylo rozšířit nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření pilotního vzdělávacího programu zacíleného na pracovníky setkávající se v praxi s tématem syndromu CAN (Child Abuse and Neglect – syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte), a tím zvýšit jejich odbornost a konkurenceschopnost. Jednalo se o kurz dalšího vzdělávání sestavený na základě potřeb každé ze čtyř […]

Anglickým jazykem, motivací ke vzdělávání a individuálním doučováním k rovným příležitostem

Projekt byl zaměřen na zvýšení rovných příležitostí dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve vzdělávání. Podpora projektu směřovala k dětem z vybraných dětských domovů, které obecně tvoří rizikovou skupinu pro předčasné opouštění vzdělávacího systému. Dětem v rámci projektu byl nabídnut volnočasový kurz anglického jazyka a individuální doučování. Klíčové aktivity byly postaveny tak, aby hravou […]

Odborné vzdělávání úředníků pro výkon státní správy ochrany ovzduší v České republice

Nejen změny v legislativě, ale i technologický pokrok vyžadují průběžné vzdělávání. Série odborných seminářů toto vzdělání v oblasti ochrany ovzduší zajistila celoplošně pro celou ČR. Jenom v základním bloku absolvoval každý úředník 8 vzdělávacích dnů. Cílem projektu bylo přispět ke zvýšení efektivity výkonu státní správy v řízení kvality ovzduší prostřednictvím průběžného vzdělávání úředníků. Projekt reagoval […]

Od finanční gramotnosti k udržitelné spotřebě

Jak jsou na tom středoškoláci s finanční gramotností? Jste učitel a chcete oživit výuku technologiemi a důležitým tématem? Využijte e-learning, který se interaktivně věnuje finanční gramotnosti a také šetrné spotřebě. Projekt reaguje na nedostatečnou připravenost absolventů středních škol řešit situace každodenního finančního života (související se zvyšující se mírou zadlužování domácností). Jeho cílem je zvýšit schopnost […]

E-learningový portál – podpora výuky na SŠ v oblastech životního prostředí a udržitelného rozvoje, podnikatelských dovedností a projektového managementu

Vytvořením interaktivního e-learningového portálu v oblasti udržitelného rozvoje, podnikatelských dovedností a managementu jsme podpořili kvalifikaci studentů středních škol. Projekt byl reakcí na zvyšování nároků kladených na střední školy v důsledku zavádění školních vzdělávacích programů a snahy zvýšit kvalifikaci studentů středních škol pro možnost lepšího uplatnění na trhu práce. Vytvořené materiály se snažily zaujmout studenty nejen […]

Environmentální výchova zajímavá pro žáky a snadná pro učitele

Jak pozitivně změnit svůj vliv na životní prostředí bylo hlavním tématem projektu, který připravil zajímavé podklady pro žáky a učitele středních škol. Cílem bylo představit 12 klíčových témat novou a interaktivní formou. Projekt si kladl za cíl zlepšit schopnost žáků kriticky přemýšlet a odpovědně se rozhodovat v aktuálních otázkách životního prostředí a zároveň žákům nabídnout […]

Jazyk – prostředek k rovným příležitostem

Projekt vytvořil a nabídl mimoškolní jazykový kurs anglického jazyka jako vzdělávací zájmovou aktivitu pro podporu vzdělávání žáků se zhoršeným rodinným a sociokulturním zázemím. Cílovou skupinou jsou žáci základních škol prvního a druhého stupně, základních škol speciálních a praktických a středoškoláci žijící v dětských domovech ve Středočeském kraji. Kurs byl uzpůsoben speciálním vzdělávacím potřebám cílové skupiny […]

Mladý podnikatel

Vzdělávací program „Mladý podnikatel“ reagoval na zvýšenou nezaměstnanost absolventů středních škol. Cílem programu bylo podpořit uplatnění absolventů v podnikatelské sféře. V rámci projektu vznikl e-learningový portál zaměřený na hlavní aspekty a úskalí podnikatelského života. Základní obsah portálu: Základy podnikání Založení podniku Podnikatelské dovednosti Zaměstnávání osob Právní gramotnost Financování podniku Výkaznictví Daňové aspekty podnikání Specifika podnikání v […]

Interaktivní didaktické moduly pro rozšíření environmentálně zaměřené výuky o téma udržitelné spotřeby pro pedagogy 2. stupně základních škol

Vzorce našeho spotřebního chování včetně způsobu nakládání s odpady zásadním způsobem ovlivňují kvalitu životního prostředí. Vyučujícím jsme proto připravili sadu interaktivních výukových a metodických materiálů na toto téma.  Projekt Interaktivní didaktické moduly pro rozšíření environmentálně zaměřené výuky o téma udržitelné spotřeby pro pedagogy 2. stupně základních škol byl řešen týmem spolupracovníku IREAS a vybraných externích odborníků. […]

Rozvoj odborných znalostí pedagogických pracovníků středních škol Plzeňského kraje v oblasti společenských věd a udržitelného rozvoje

Projekt reagoval na skutečnost, že vzdělávání středoškolských učitelů v oblasti nových poznatků v oblasti udržitelného rozvoje, životního prostředí, ekonomiky a informačních technologií není pokryta propojeným systémem vzdělávání. V rámci projektu byly prozkoumány vzdělávací potřeby v těchto oblastech a na základě těchto průzkumů vytvořeny vzdělávací kursy, distanční studijní pomůcky a e-learningové prostředí, realizovány pilotní kursy. Výsledky […]

Jazyk – cesta k úspěšnému vstupu do života pro každého

Hlavním cílem projektu bylo zlepšení možností uplatnění žáků a studentů žijících v dětských domovech na trhu práce prostřednictvím zlepšení jejich jazykových znalostí. To bylo umožněno vytvořením mimoškolního jazykového kurzu anglického jazyka jako vzdělávací zájmové aktivity. Kurs byl vytvořen a uzpůsoben speciálním vzdělávacím potřebám cílové skupiny – tou byly děti a mládež pobývající v zařízeních pro […]

Osvěta pracovníků veřejné správy a dalších subjektů realizující státní program ekologické výchovy a osvěty v oblasti protipovodňové ochrany a prevence v Praze

Osvěta a ekologická výchova pracovníků veřejné správy je nedílnou součástí protipovodňové ochrany a prevence. Na základě rozhovorů s cílovou skupinou byla osvěta zaměřena na aktuální problematické okruhy.   Cílem vzdělávacího projektu byla osvěta pracovníků veřejné správy a dalších subjektů realizujících státní program ekologické výchovy a osvěty v oblasti protipovodňové ochrany a prevence v Praze, nicméně […]

Rozšiřující vzdělávání pro veřejnou správu v oblasti životního prostředí („Ekolog veřejné správy“)

Vzdělaní zaměstnanci veřejné správy jsou předpokladem pro dobrou péči o životní prostředí. Realizací projektu jsme pomohli pracovníkům veřejné správy prohloubit znalosti v oblasti životního prostředí, naučit je řešit každodenní problémy v této oblasti a vyhledávat kvalitní informace. K tomuto jsme použili distanční vzdělávací program, který spojuje výhody prezenčního vzdělávání a e-learningu, a vydali a rozšířili […]

Vzdělávací program „Podnikový ekolog“

Záleží nám na životním prostředí a jeho kvalitě. Realizací projektu jsme zvýšili kvalifikaci pracovníků malých a středních podniků prostřednictvím vytvoření a realizace vzdělávacího programu a vydáním a šířením samostatné publikace. Šlo nám nejen o prohloubení základních znalostí, ale i o posílení schopnosti řešit problémy a vyhledávat kvalitní informace v oblasti podnikové ekologie. Závěry a využití […]